Maak van 'goedkoop kopen' een gewoonte !

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Elektro Loeters.be 
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Algemeenheden en definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Betaling
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Geschillen
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 15 - Slotbepaling
Artikel 16 - Gebruik van de website

Artikel 1 - Algemeenheden en definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  2. Dag: kalenderdag;
  3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst op afstand (via website of via telefoon) door Elektro Loeters aan eindgebruikers. Elektro Loeters kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant.

Artikel 2 - Identiteit v/d ondernemer 
Naam ondernemer: Elektro Loeters NV
Ondernemingsnummer: 0460 057 637
Maatschappelijke zetel:
B-8400 Oostende
Telefoonnummer: 059 33 16 25
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: internet@loeters.be
Website: www.loeters.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het Aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elektro Loeters behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de webite, ondanks de grote zorg die Elektro Leters besteedt aan de juisheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.
3. In geval van overmacht kan Elektro Loeters haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs inclusief belastingen;
* de eventuele kosten van aflevering;
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
* of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
* de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De Overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Om een product online te reseveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelwagen. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant tot "betalen" over te gaan.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met vragen terecht kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De Prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, recupel.
6. De geafficheerde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en zijn niet bindend. Bij een foutief geafficheerde prijs van het product lager dan 50% van zijn adviesprijs van het merk/leverancier, heeft Elektro Loeters de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen.
7. Alle afbeeldingen en technische informatie zijn onder voorbehoud van fouten en zijn niet bindend.
8. Prijzen kunnen wijzigen naargelang de leveranciers aktie's geven op toestellen ( bv zomer , herfstaktie's enz. ) en of soldenperiode's. Ook 4 maal per jaar gemiddeld geven leveranciers nieuwe prijslijsten waarvan de verkoopprijs afhankelijk is.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgelijk Wetboek blijven de verkochte, geleverd of geïnstalleerd goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 8 - Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)
- met de volgende betaalkaarten:
Visa/Mastercard/American Express/Bancontact/Maestro/Ideal
- via internetbankieren

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE30 3800 0517 3811

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende twee weken voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren;.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de gekochte toestellen volledig betaald te worden door de klant alvorens af te halen in één van onze winkels of uit te leveren aan huis.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie 

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.
Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);

- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

Onze producten mogen enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

Artikel 9 - Levering en Uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument kan geen schadevergoeding eisen.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien er opmerkingen zijn over beschadiging en/of defect aan het door de ondernemer bezorgde product, dienen deze opmerkingen binnen de 48 uur na levering/ophaling gemeld te worden op internet@loeters.be.

Artikel 12 - Kosten in geval van Herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte transportkosten, betalingskosten en dossierkosten voor zijn rekening.
2. Als het toestel schade heeft, door bijvoorbeeld transportschade, dan is deze schade ten laste van de klant.
3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en - in de originele staat en in originele verpakking- aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, mits afhouding van eventueel gemaakte transport- en dossierkosten, terugbetalen. Het oorspronkelijk betaald bedrag van online banking met bank- of kredietkaarten (bancontact, visa, mastercard…) wordt ook verminderd met de online-verwerkingskosten van de beveiligde website van Europabank.
5. Bij retour wordt gevraagd aan de klant om zelf een transporteur te zoeken.

Artikel 13 - Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Voor geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 17 - Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen of gedeelten van bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige (deel)bepalingen van deze voorwaarden en/of verbonden overeenkomsten nog van kracht blijven.

Artikel 18 - Gebruik van de website

Onze website, logo's,... zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat u onze website, logo, kleurencominaties etc niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming. Het gebruik van de website is louter beschikbaar voor de consument. Het is niet toegelaten de website te gebruiken voor persoonlijke commerciële doeleinden. Het geautomatiseerd kopiëren of reproduceren van gegevens zoals prijzen, levertermijnen is expliciet verboden en zal strafrechterlijk vervolgd worden.

 

 

© 2017 Elektro Loeters NV - Bel ons op +32 59 331625 (ma - za) - Algemene voorwaarden - Alle prijzen incl. BTW - Sitemap
BEL ONS OP
+32 59 331625
Maandag tot zaterdag van 9u tot 18u