KOOP NU GOEDKOOP, ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Elektro Loeters.be

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Algemeenheden en definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - De prijs

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht

Artikel 8 - Betaling

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 12 - Aankoop op afstand

Artikel 13 - Klantenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 17 - Gebruik van de website

Artikel 1 - Algemeenheden en definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst op afstand (via website of via telefoon) door Elektro Loeters aan eindgebruikers. Elektro Loeters kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant.


Artikel 2 - Identiteit v/d ondernemer

Naam ondernemer: Elektro Loeters NV

Maatschappelijke zetel:

Annemie Brackxstraat 6

B-8400 Oostende

Ondernemingsnummer: 0460 057 637

Telefoonnummer: 059 33 16 25

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur

E-mailadres: internet@loeters.be

Website: www.loeters.be


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen op onze website zijn niet bindend.

3. In geval van overmacht kan Elektro Loeters haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* de prijs inclusief belastingen;

* de eventuele kosten van aflevering;

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

5. De geschenken bij de actietoestellen op onze website met webaanduiding "actie, gratis geschenk bij afhaling", zijn geldig tot einde voorraad . Per adres en huishouden wordt 1 geschenk uitgedeeld en enkel bij afhaling in de winkel.

6. Acties van de fabrikant worden toegekend door de fabrikant zelf. Als de klant gebruik wil maken van deze actie, dient de klant zich zelf te registreren volgens de actievoorwaarden op de website van de fabrikant zelf.. Elektro Loeters is niet verantwoordelijk voor het mislopen van een actie van de fabrikant door de klant. Op de pagina "acties" op www.loeters.be vindt de klant meer info terug over de lopende acties van de fabrikant.


Artikel 5 - De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelwagen. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant tot "betalen" over te gaan.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met vragen terecht kan;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Een offerte of verkoopsbon is maar bindend indien er een voorschot betaald is.


Artikel 6 - De Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en recupel. De recupelbijdrage is enkel van toepassing voor producten die verkocht worden op de Belgische markt.

5. Bij vergissing in de verkoopprijs door een verkeerde pc instelling waarbij de prijs minder is dan de helft van de catalogusprijs, behoudt Elektro Loeters het recht om de verkoop te annuleren.

6. Enkel voor webshop: Bij uitnodiging tot de aankoop van een product op onze webshop is de levering inbegrepen voor wasmachines, droogkasten, wasdroogcombinaties, vaatwasmachines, fornuizen, ovens, microgolfovens, kookplaten, stofzuigers, dampkappen, espressomachines, spoelbakken, kranen, koelkasten, diepvriezers, koelvriescombinaties, diepvrieskisten. Uitgezonderd side by side's, wijnkasten (leveringskost afh van de afstand van de winkel vanwege eigen transportservice) , toebehoren (leveringskost 5 euro) , kunstof spoelbakken .

7. *Afhaalkorting bij afhaling in de winkel is niet van toepassing op stofzuigers en sanitair.

8. Indien het om een toestel met vermelding kras of beschadigde verpakking gaat, betreft het een uniek toestel met liquidatieprijs tot einde voorraad. De ondernemer betaalt de consument onmiddellijk terug indien het gevraagde toestel niet meer beschikbaar is.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgelijk Wetboek blijven de verkochte, geleverd of geïnstalleerd goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.


Artikel 8 - Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)

- met de volgende betaalkaarten:

Visa/Mastercard/American Express/Bancontact/Maestro/Ideal/Sodexo/Monizze

- via internetbankieren

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE30 3800 0517 3811

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende twee weken voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Vanwege veiligheidsredenen aanvaarden wij enkel de betaling als deze zichtbaar is op onze rekening.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de gekochte toestellen volledig betaald te worden door de klant alvorens af te halen in één van onze winkels of uit te leveren aan huis.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. De standaard garantie wordt gegeven door de fabrikant zelf.

De fabrieksgarantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);

- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

Onze producten mogen enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden.

Consumenten die gekozen hebben voor verlengde garantie, kunnen deze 2 + 3 jaar extra garantie enkel gebruiken in België. Bekijk hier de voorwaarden van de fabrikant voor 2 + 3 jaar verlengde waarborg.


Artikel 10 - Levering en Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument kan geen schadevergoeding eisen.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

7. Klanten die toestellen zelf meenemen uit de winkel verklaren de toestellen in goede staat te hebben ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. Aansluiten van de toestellen is dan op verantwoordelijkheid van de klant. De waarborg blijft uiteraard geldig.

8. Indien er opmerkingen zijn over beschadiging en/of defect aan het door de ondernemer bezorgde product, dienen deze opmerkingen - onmiddellijk en binnen redelijke termijn voor de ondernemer - na levering/ophaling gemeld te worden met foto's van de verpakking via e-mail ( internet@loeters.be). Bij levering door een externe transportfirma, hebben we een foto nodig van het verzendlabel met barcode, de volledige en originele verpakking en de beschadiging zelf. (Zonder deze foto's kunnen we de verzekering van het pakket niet aanspreken.)

10. Voor aankoop van "vrijstaande" toestellen (uitgez. fornuizen, side by side) uit de winkel: leveringskost met aansluiting van 25 euro tot 10 km, en van 35 euro tot 25 km. Levering op verdiep enkel indien er een lift beschikbaar is.

11. Bij aankoop van een nieuw huishoudtoestel mag er één soortgelijk toestel terug worden meegegeven. Dit oud toestel dient afgekoppeld klaar te staan aan de voordeur. De oude teruggenomen toestellen worden steeds met Recupel meegegeven en worden dus nooit bewaard in de firma bij schadegeval of dergelijke.

12. Voor wasmachines: Alvorens gebruik de transportbouten verwijderen .

13. Een annulatie van een leveringsafspraak door de consument dient de dag voorafgaand voor 17h telefonisch of per mail worden gemeld. Zo niet zijn we genoodzaakt een kost aan te rekenen dewelke varieert tussen de 50 euro tot 200 euro, afhankelijk van de transportkosten voor de ondernemer.

14. Voor het niet-thuis-zijn op de afgesproken leveringsdag wordt een extra kost voor de consument in rekening gebracht. De extra leverkost voor de consument voor een volgende leverpoging kan variëren van 50 euro tot 200 euro, afhankelijk van de transportkosten voor de ondernemer.

14. Indien er een oud toestel moet worden meegenomen bij levering, vragen wij dat dit afgekoppeld en watervrij klaarstaat aan de voordeur, indien dit niet het geval is zal de leveringsdienst het oude toestel niet meenemen.

15. Klanten die na levering toestel nog verplaatsen, via andere vervoermiddellen of externe liften, zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.


Artikel 11 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd (enkel voor webshop en zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument)

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien toestel beschadigd is.


Artikel 12 - Aankoop op afstand

Dit is het geval van een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument, in het kader van een verkoop, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de webshop. (https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop) .
In het geval dat de klant bestelt via onze webshop en komt afhalen in 1 van onze winkels, dient de klant zelf de gekochte toestel(len) te controleren om deze in goede staat te ontvangen alvorens deze mee naar huis te nemen.

Bij fornuizen en kookplaten die op maat zijn gemaakt en/of besteld, conform de elektriciteitsvoorziening in de woning van de klant, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Wat betreft B2B bestaat dit herroepingsrecht niet.

Artikel 12.1 - Instructies voor herroeping
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen bij een niet geleverd toestel of een geleverd toestel met ongeopende verpakking. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer , via een ondubbelzinnige verklaring (of via e-mail op internet@loeters.be) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepinsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 12.2 - Kosten in geval van Herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte transportkosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening.

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien het toestel beschadigd en/of gebruikt is.

3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, verzoekt de ondernemer de consument om ervoor te zorgen dat het goed beschermd is (toestel bevindt zich in identieke originele staat als op moment van ontvangst).

4. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

5. Indien de consument zijn bestelling annuleert, zijn de kosten van betaalkaarten en ecocheques voor zijn rekening.

6. Toestellen die betaald zijn geweest met consumptie- en/of ecocheques, worden terugbetaald in de vorm van een Loeters tegoedbon. Daarmee kan u hetzelfde of een ander toestel aanschaffen.

7. Bij retour zijn de terugname - en transportkosten voor de klant. De kosten voor terugname zijn de werkelijke retourkosten van de ondernemer. De kosten voor terugname van een artikel boven 30kg bedraagt 75 euro. De kosten voor terugname van een artikel onder 30kg bedraagt 45 euro.

Uitgezonderd voor Franke, Blanco en Caressi: De kosten voor terugname/annulatie van een Franke, Blanco en Caressi artikel bedragen 20% van de verkoopprijs incl btw + 15 euro transportkosten/administratiekosten.


Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onmiddellijk na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Klanten die toestellen zelf meenemen uit de winkel verklaren de toestellen in goede staat ontvangen te hebben en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. De klant kan geen melding maken van een beschadigd toestel als hij de originele verpakking niet meer heeft.


Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Voor geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

3. Eventuele geschillen kunnen ook geregeld worden via het platform van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr) of via internet@loeters.be.

4. Het is verboden door de consument om reviews over de onderneming met valse beschuldigingen en onjuiste informatie na te laten zonder toestemming van de ondernemer zelf. Voor het opzettelijk schade aan richten van de firmanaam door de consument wordt een schadevergoeding geeist bij de Handelsrechtbank. Ook de ondernemer beledigt de consument niet in reviews.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Artikel 17 - Gebruik van de website

Onze website, logo's,... zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat u onze website, logo, kleurencominaties etc niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming. Het gebruik van de website is louter beschikbaar voor de consument. Het is niet toegelaten de website te gebruiken voor persoonlijke commerciële doeleinden. Het geautomatiseerd kopiëren of reproduceren van gegevens zoals prijzen, inhoud -en datagegevens is expliciet verboden en zal strafrechterlijk vervolgd worden.

© 2024 Elektro Loeters NV - Bel op +32 59/33.16.25 of mail internet@loeters.be - Algemene voorwaarden - Alle prijzen incl. BTW - BE0460.057.637 - A Brackxstraat 6 Oostende - Sitemap